ពិព័រណ៍ថ្នាក់ជាតិធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា
ពិព័រណ៍ការងារ & យុទ្ធនាការផលិតភាពជាតិ
ថ្ងៃទី 04 - 05 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021
របាយការណ៍បឋមអំពី ពិព័រណ៍

ចំនួន ចូលរួមទស្សនាសរុប

67,879

ចំនួន ចូលចិត្តសរុប

22,707

ចំនួន CV ដែលបានដាក់សរុប

1,507

ចំនួន សំនួរចម្លើយសរុប

ទាញយកកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន
(សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារ)